Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

História obce

Kendice

Kendice ležia v severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy. Osídlenie v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry, neolit s kanelovanou keramikou, púchovskej kultúry z doby rímskej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Uhorský kráľ Belo IV. v roku 1249 daroval majetok zemanom v doline Svinky, ktorý na východe susedil s pozemkami užívanými poddanými z Kendíc. Je to najstaršia písomná správa o Kendiciach Koncom 13. storočia sa stala majetkom zemana Petra z rodu Abovcov a magistra Jóba.

Je zaujímavé sledovat názov obce Kendice v priebehu storočí od prvej písomnej zmienky. V roku 1249 sa uvádza názov "Kendy" aj "de Kendi". V roku 1285 je zápis "terra Kendy", teda "zem Kendyho". V roku 1289 "villa seu possesio Kendy". V roku 1310 "Kendy" ale aj "poss. Kendi a villa Kendy". Vo vatikánskych dokumentoch Monumenta Vaticana z roku 1332 až 1337 sa uvádza názov "de Cenedi, de Kenedy", ale aj "de Kendi". V roku 1342: "de Kend", 1351 "de Kendi" a v tom istom roku "poss. Felkendi", v roku 1364 "poss. Kendy", roku 1 3 93 "de Kendy" i "de Kendi" ale aj "pos"s .Kendy". V roku 1395 "Kendi",1401 "de Kendi", 1406 "Kendi", 1415 "de Kendi", "Kyskendi", "poss. Kendi", "de Kendi", "poss. Kendy et Kyskendy". Roku 1423 "de Kendi", 1429 "Felsewkendi" a "Kendi", 1436 "de Kendy", 1457 "de Kend", 1469 "de Kendi", poss. Kendy", "Kyskendi", 1515 "Kendi", 1519 "poss. Kendy" a "villa Kendy". Záznamy oKendiciachsme nenašli od roku 1519 do roku 1773. Je to obdobie silne poznačené bojovými pohybmi na našich územiach, tureckou okupáciou územia Slovenska apod. Domáce obyvateľstvo Kendíc svoju obec vždy nazývalo "Kendzice" as takýmto názvom sa stretávame užod roku 1773. V uvedenom roku sa obec označuje pod názvom "Kendycze" ale prvýkrát aj madárským názvom "Kende". V roku 1786 "Kenzicze", "Kende", 1808 "Kendice", "Kende", 28 "Kendzice", "Kende", 1846 al851 ende", 1877 "Kendzice" alebo ende", 1890 a 1893 "Kende", 1906 910 "Kendzice" a "Kende", 1919 "Kendzice" a 1924 "Kendice.

V roku 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. V 14. storočí bola súčasťou panstva hradu Šariš. V roku 1600 bolo v sídlisku 28 poddanských domov, kúria zemanov, evanjelický kostol augsburského vyznania, fara. Od 15. do 17. storočia sa odlišovali Malé a Veľké Kendice. V roku 1787 bolo v obci 84 domov a 641 obyvateľov (početní želiari), v roku 1828 bolo v obci 98 domov a 704 obyvateľov, v roku 1900 bolo 604, v roku 1970 počet 1365. Boli roľníci, obchodovali s obilím a dobytkom. V 19. storočí sa v obci ťažil piesok. Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1819, kaštieľ z roku 1792, kúria a kaplnka z prvej polovice 19. storočia. Aj za I. ČSR boli Kendice poľnohospodárska obec známa pestovaním zeleniny, najmä kapusty. Celá obec je elektrifikovaná a plynofikovaná. Je vybudovaný vodovod a kanalizácia, na ochranu pred povodňami je vybudovaná ochranná hrádza. V obci je dvojtriedna materská škola a plne organizovaná základná škola, kultúrny dom, verejná, farská a školská knižnica, klub dôchodcov, stredisko osobnej hygieny a práčovňa, zdravotné stredisko, zubná ambulancia, skupina Kendičan, divadelný súbor Etudy, Futbalový klub FK Slovan Kendice, dobrovoľný hasičský zbor, klub kulturistov, klub turistov, základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých, Občianske združenie Terne čave a Občianske združenie Lačo Roma.

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky