Dnes je štvrtok 13.05.2021, meniny má Servác, zajtra Bonifác

Počasie

Zápis detí do MŠ Kendice 2021/2022

Dátum: 09.04.2021
Autor: Jacková

Vážení rodičia,

oboznamujeme Vás s podmienkami zápisu detí do  MŠ Kendice č.333,082 01, na školský rok 2021/2022. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

V termíne od 5. mája 2021 do 17. mája 2021 si môžete podať žiadosť do našej MŠ (ktorú si požiadate elektronicky prostredníctvom nášho emailu:  ziadosti.kendicems@gmail.com

 • žiadosť je možné stiahnuť priamo z webovej stránky materskej  školy, ako aj webovej stránky obce.

  Následne ju čitateľne vypísanú a lekárom i zákonným zástupcom podpísanú vrátite:

  a) buď elektronicky naskenovanú na email MŠ-  ziadosti.kendicems@gmail.com,

  b) alebo poslať poštou na adresu: Riaditeľstvo MŠ Kendice č.333, 082 01 Kendice,

  c) alebo odovzdať pri dverách v náhradných priestoroch MŠ Kendice.

  Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre detí a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov  veku.
  Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ako aj detí, ktoré majú žiadosť podanú už z minulého školského roka a nebola zatiaľ vybavená.
  Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

   Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné konzultovať podanie prihlášky s riaditeľkou MŠ na č. t. 0911 950 511                 

       

  Mgr. Ľubica Skubeňová,  riaditeľka školy