Kendice.eu
ObecKENDICE.eu
Menu

Výzva na zaplatenie nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

výzva na zaplatenie nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Obec Kendice ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2022 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 28.12.2022 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ, alebo na účet obce: SK31 5600 0000 0004 6530 3001, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Dátum vloženia: 20. 12. 2022 13:42
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2023 14:07
Autor: Správca Webu

Odpady

Harmonogram vývozu odpadu

Rozhlas

Rozhlas

 

Cestovné poriadky